Úvodní stránka » obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínkyI. Úvodní ustanovení

    Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
   
    Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je:
   
    Ing. Tomáš Matějka

    Sadová 729
    67971 Lysice
   Česká republika
    IČ: 88332683
    DIČ: CZ8411054553


    Korespondenční adresa:
    Ing. Tomáš Matějka
    Sadová 729
    67971 Lysice
   Česká republika
    Tel: +420 777 770 608
    E-mail:info@futons.cz

II.a) Uzavření kupní smlouvy

    Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu, telefonu, nebo prostřednictvím emailové objednávky, jsou považovány za závazné.      Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
    Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
    Formulář elektronické objednávky, telefonické komunikace nebo emailové objdnávky, vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem   přijetí elektronické objednávky nebo emailové objednávky.
    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
    Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu uvedenou na objednávce respektvě vystavené faktuře.
    Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
    Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.
Prodávající je povinen doručit objednané zboží kupujícímu. Přitom je povinen brát v potaz dodatky, nebo odchylky (věci uvedené v poznámce), ale jen do té míry, je-li to schopen zajistit. Pokud se dodatek bude ubírat směrem, který prodávající nebude schopen zaruřit, bude kupující neprodleně informován a případně dohodnuto jiné řešení objednávky.


II.b) Platba

Zboží lze uhradit hned několika způsoby:

platba bankovním převodem (na specifický bankovní účet)  2000369667 / 2010 u fio banky
dobírkou
nebo bankovní kartou pomocí go pay systému (transakce v czk)


III. Expediční lhůty a dodací podmínky

    Vámi objednané zboží Vám bude zasláno přepravní firmou Toptrans nebo Geis, českou poštou, popř. osobním rozvozem, kdy poštovné a balné hradí prodávající.
    Různé zboží má různou dobu dodání. Některé zboží je skladem, jiné se vyrábí na zakázku nebo se zadává do výroby až po objednání. Informujte se na dodací lhůtu.

    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat škodnou událost V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jiné poškození,  nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.


IV. Reklamace

    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.
Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, tak má zákazník právo na výměnu nebo opravu.Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající může poskztnout slevu při výskytu vady. V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.


V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

    Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů (rozhoduje datum odeslání). Tato lhůta se nevztahuje na zboží vyrobené nebo upravené na přání zákazníka (atyp) dle §1837 odst. 1 NOZ. Zboží po předchozí dohodě s prodávajícím může odeslat v předem dohodnutém termínu na vlastní náklady, které budou proplaceny prodávajícím v ceníkově nejlevnější ceně, v pripade, kdy kupujici platil za dopravu pri koupi zbozi. Pokud byla pri koupi zbozi doprava zdarma, nevznika kupujicimu pravo na proplaceni postovneho zpatky k prodavajicimu. Zboží je nutné zaslat nepoškozené a co nejméně bez známek užívání nebo opotřebování. Zboží není nutné zaslat v původním obalu zpět, prodávající pak bude účtovat náklady na pořízení nového obalu. Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nehradí případné náklady za uvedení zboží do původního stavu v případě opotřebení nebo poškození při nedostatečném zabalení při vrácení zboží, a dále s náklady na pořízení nového obalu.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
       - zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
       - výrazným způsobem se změnila cena zboží.

    V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.
    Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


VIII. Závěrečná ustanovení

    Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
    Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti platnými zákony České republiky.

 


Futons.cz na Biano CZ

Oblíbené produkty

 czech version english version


DOPRAVA ZDARMA

po celé ČR na vše
+ možnost doručení po celé EUDORUČENÍ
skladové zboží 2 dny
 neskladové zboží 14 dní
KARUP design - aktuálně 2 týdny
(neskladové položky)SKLADEM
všechny základní rozměry futonů v barvě natural,  tatami, postele z borovice a sofy
=
expedice ihned

 SHOW-ROOM
možnost vyzkoušet všechny typy futonů, shiatsu a BIB na postelých řady WOOD, tatami a Karupdesign

Lysice - Potoky 121
zavolejte

 

Kontakt

Ing. Tomáš Matějka
Sadová 729
67971 Lysice

showroom :
Potoky 121
67971 Lysice
00420 777 770 608

Oblíbené odkazy